1. Algemeen

1.1 De gebruiker van deze algemene voorwaarden – Tetrastyle
interieuradvies,- Hierna te noemen Tetrastyle.
Is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 53848977 gevestigd Mr. P. v. Vollenhovenstraat
1, 3466 LE WAARDER.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes
en overeenkomsten die opdrachtgever met Tetrastyle sluit.

1.3 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van
Tetrastyle.

1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Tetrastyle behoudt het recht haar website inclusief algemene
voorwaarden te allen tijde aan te passen.

2. Uitvoering van de opdracht

2.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan
Tetrastyle aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van
de opdracht tijdig worden verstrekt.

2.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de juistheid en
volledigheid van alle aan Tetrastyle verstrekte gegevens.

2.3 Tetrastyle draagt er zorg voor dat de uitvoeriing van de opdracht
zorgvuldig en kundig geschiedt.

2.4 Tetrastyle heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden
te laten verrichten indien een goede uitvoering van de opdracht
dit vereist.

3. Kosten

3.1 Een offerte is kosteloos en vrijblijvend. Een offerte is opdracht na
ondertekening van de offerte door opdrachtgever.

3.2 Voor extra werkzaamheden die niet in een offerte staan vermeld
geldt een meerprijs.

3.3 De realisering van het product vangt aan in de tussen partijen
overeen-gekomen week, na ontvangst van een aanbetaling van
25% van het totaalbedrag. De resterende 75% dient op de door
Tetrastyle aangegeven wijze te worden voldaan binnen 14 dagen
na levering van het eindproduct.

3.4 Bij verzuim van betaling komen proceskosten en alle overige door
Tetrastyle te maken kosten ten laste van opdrachtgever.

3.5 Prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief
reiskostenvergoeding. Kilometers worden berekend met behulp
van de ANWB routeplanner over de snelste route. De
kilometervergoeding bedraagt € 0,20 per kilometer.

3.6 Eventuele parkeerkosten worden doorberekend aan
opdrachtgever.

4. Levertijd

4.1 De levertijd van een eindproduct bedraagt ca. 3 weken wat
betreft stoffering en aankleding. Grote totaal projecten worden
in overleg afgestemd met een max. uitloop van een maand. Na
ontvangst van de aanbetaling en het versturen van een
electronische of schriftelijke ontvangstbevestiging van de
aanbetaling door Tetrastyle, wordt het proces in werking gezet.

4.2 Indien de gegevens waarvan Tetrastyle heeft aangegeven dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht niet
tijdig zijn verstrekt heeft Tetrastyle het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.

5. Overmacht

5.1 Indien als gevolg van overmacht een opdracht niet of niet geheel
kan worden uitgevoerd, wordt Tetrastyle ontslagen van haar
verplichtingen uit de overeenkomst, of de overeenkomst wordt in
overleg tussen partijen opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waar
Tetrastyle geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Tetrastyle is niet aansprakelijk voor onjuistheden in door
opdrachtgever verstrekte gegevens.

6.2 Tetrastyle is niet aansprakelijk voor eventuele (indirecte) schade
van welke aard dan ook.

7. Klachten

7.1 Klachten dienen binnen 1 maand na ontvangst van het geleverde
per brief of e-mail kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn
vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.

7.2 Wanneer een klacht gegrond is past Tetrastyle de werkzaamheden
aan of verricht Tetrastyle de werkzaamheden opnieuw.
Indien partijen niet tot overeenstemming komen gaan partijen in
overleg om tot een passende oplossing te komen.

8. Schade

8.1 In geval van huur van meubels en/of accessoires van of via
Tetrastyle zorgt opdrachtgever voor juist gebruik daarvan en
voorkomt beschadiging en/of diefstal van de meubels en/of
accessoires. De duur van de huur van de meubels en/of
accessoires wordt vastgelegd in de overeenkomst.

8.2Indien van of via Tetrastyle gehuurde meubels en/of accessoires
na aflevering beschadigen of worden gestolen is de hieruit
voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Door opdrachtgever uitgezorgd en betaalde meubels, zijn
eventuele kosten
voor beschadigingen tijdens vervoer, plaatsing of andere
omstandigheden,
voor de opdrachtgever.

9. Overige bepalingen

9.1 Tetrastyle is gerechtigd haar naam op haar werk te vermelden.

9.2 Tetrastyle is te allen tijde bevoegd een opdracht niet te
aanvaarden.

9.3 Tetrastyle behoudt het recht om het resultaat van een opdracht
in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen
of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit.